Transactions
for block #380116
A total of 12 transactions found
Transaction ID Block Timestamp Type From To Value Fee
807446181… 380116 5 years, 11 months ago Ordinary Payment S-MCFR-VMF2-5EYG-GQCEB
BurstNation Faucet
S-MGBL-RH6Q-MNGP-GHCY3
3.0
SIGNA
1.0
SIGNA
114185334… 380116 5 years, 11 months ago Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-SSN5-J9RS-588R-7EHXF
Klonk
250.53
SIGNA
1.0
SIGNA
120806774… 380116 5 years, 11 months ago Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-UAEA-3W37-2RJW-GFZ8E
test0r
252.46
SIGNA
1.0
SIGNA
484251046… 380116 5 years, 11 months ago Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-UKUT-T5AM-UZS2-6RU6D
250.73
SIGNA
1.0
SIGNA
164651503… 380116 5 years, 11 months ago Ordinary Payment S-LSLA-YK82-24Z3-C274K
Oz Burst Pool
S-S7TY-WMUE-65UX-DMZWK
TMFXUK
0.39584136
SIGNA
1.0
SIGNA
258656392… 380116 5 years, 11 months ago Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-PNYY-KLRM-RMF4-G7ATD
Burst_Mining_Novice
518.67999999
SIGNA
1.0
SIGNA
398156612… 380116 5 years, 11 months ago Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-Z4WP-ZGUD-C9R8-B5C96
Steel_Rain
251.02999999
SIGNA
1.0
SIGNA
470007178… 380116 5 years, 11 months ago Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-LXP4-SLQ2-38A7-9GERH
Ferritex
250.52
SIGNA
1.0
SIGNA
107668031… 380116 5 years, 11 months ago Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-SVBE-QAN7-CETN-9G6LL
254.10999999
SIGNA
1.0
SIGNA
118268327… 380116 5 years, 11 months ago Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-MP66-DLK6-XXVF-9XZU7
250.63
SIGNA
1.0
SIGNA
123255661… 380116 5 years, 11 months ago Ask Order Placement S-WGF2-7BDU-XSCG-998Y4
IceBurst
Ask Order Placement 50,000
IBMining
1.0
SIGNA
104714954… 380116 5 years, 11 months ago Bid Order Cancellation S-HGR2-HSXW-PXJV-E7QPP
Pleasure!!
Bid Order Cancellation 1.0
SIGNA