Transactions
for block #380542
A total of 17 transactions found
Trans ID Block Timestamp Type From To Value Fee
770657126… 380542
6 years, 11 months ago
Alias Assignment S-BV7G-WSTE-5EH7-5V7T5
Alias Assignment 1.0 SIGNA
537662246… 380542
6 years, 11 months ago
Bid Order Placement S-YP3P-N9LE-9E6Q-DK8FD
Elesdii.
Bid Order Placement 4,000.0 MicroBURST 1.0 SIGNA
588296706… 380542
6 years, 11 months ago
Arbitrary Message
Has Message
S-K4R8-BL7Z-JN8A-ETVWK
Rick
S-MCFR-VMF2-5EYG-GQCEB
BurstNation Faucet
1.0 SIGNA
383226853… 380542
6 years, 11 months ago
Ordinary Payment
Has Message
S-58XP-63WY-XSVQ-ASG9A
S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
1.0 SIGNA
1.0 SIGNA
165207024… 380542
6 years, 11 months ago
Ask Order Placement S-N9TP-DMLK-TL6J-7B9H4
LupusAnimus
Ask Order Placement 10 M2B 1.0 SIGNA
847217638… 380542
6 years, 11 months ago
Bid Order Cancellation S-YP3P-N9LE-9E6Q-DK8FD
Elesdii.
Bid Order Cancellation 1.0 SIGNA
541393566… 380542
6 years, 11 months ago
Reward Recipient Assignment S-58XP-63WY-XSVQ-ASG9A
S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
0.0 SIGNA
1.0 SIGNA
178719235… 380542
6 years, 11 months ago
Bid Order Placement S-YP3P-N9LE-9E6Q-DK8FD
Elesdii.
Bid Order Placement 15,000 CCM100 1.0 SIGNA
111931169… 380542
6 years, 11 months ago
Ordinary Payment S-BJ4R-HSJ9-TMYN-34JSD
【★】【★】【★】Ricky【★】【★】【★】
S-QKM6-KT7C-2T43-5PPMT
100.0 SIGNA
1.0 SIGNA
506785894… 380542
6 years, 11 months ago
Bid Order Placement S-YP3P-N9LE-9E6Q-DK8FD
Elesdii.
Bid Order Placement 5,000 CCM100 1.0 SIGNA
109855300… 380542
6 years, 11 months ago
Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-KCLQ-Y439-5EQT-8B4L4
cheezHole
454.61 SIGNA
1.0 SIGNA
209430783… 380542
6 years, 11 months ago
Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-UZFK-YEVU-6ETU-64XGE
ex-weidenberger
250.34 SIGNA
1.0 SIGNA
281901531… 380542
6 years, 11 months ago
Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-DXV2-C2KN-SVZV-6DZS2
arak69
257.05 SIGNA
1.0 SIGNA
131471834… 380542
6 years, 11 months ago
Ordinary Payment S-XMNX-P8AC-KGC3-2EKHG
BurstPool.net | 2% | 60/40 | …
S-8WFX-C597-8AGV-6UJJL
Frodo
26.38087167 SIGNA
1.0 SIGNA
133362239… 380542
6 years, 11 months ago
Ordinary Payment S-F3XD-Y4M5-SN8C-G9FFJ
Ĺe͏͈͙͚x͇͙̪̣̹ ̮͈̫̼P͞o̱̘̗̬͈͚͝ͅo̪̠̲̥ͅl͞ burst.lexitoshi.uk
S-54DG-4HWL-BGSU-2FBXW
Jish
262.07 SIGNA
1.0 SIGNA
307574778… 380542
6 years, 11 months ago
Account Update S-K4R8-BL7Z-JN8A-ETVWK
Rick
Account Update 1.0 SIGNA
660317137… 380542
6 years, 11 months ago
Ordinary Payment
Has Message
S-PHJ5-JMZP-3EQQ-EAA2B
SoCalGuy Pool
S-F4V8-JKMZ-GRBM-2ZWW8
NewDrive
876.84071419 SIGNA
1.0 SIGNA